Svasso piccolo (Podiceps nigricollis) 

Svasso piccolo - Podiceps nigricollis
00:00 / 00:00
© Copyright Constantinos Photiou

©2013 by  phos69​