top of page

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) 

bottom of page